Prijzen

EPC

Kostprijs:

€ 160,00 inclusief BTW voor EPC voor een appartement

€ 220,00 inclusief BTW voor EPC voor een woning met nuttige oppervlakte < 250 m²

+ € 50,00 indien de nuttige oppervlakte > 250 m²

+ € 50,00 indien het beschermd volume >1000M³

+ € 50,00 plaatsbezoek

 

Schattings-expertisen

Expertisen van de actuele waarde van vastgoed (voor aankoop, verkoop, hypothecaire lening, successie-aangiften, inbreng in maatschappijen, verdelingen, enz...) bevatten het plaatsbezoek met gedetailleerde beschrijving, opzoeking en analyse van de vergelijkingspunten, het eigenlijke schattingswerk en het opstellen van een verslag.

Voor werkzaamheden welke meer doorgedreven analyses, het opmaken van plannen of schetsen, de discussie van de waarde-elementen, enz... vereisen, dienen de erelonen verhoogd te worden in functie van de ontwikkelingen van de expertise.

Voor expertisen betreffende verstreken periodes worden de erelonen opgesteld op basis van de huidige waarden. In betreffend geval worden zij verhoogd om rekening te houden met de ontmoette moeilijkheden.

Voor de expertisen van heractualisering, van herschatting van balanswaarden of op basis van documenten verstrekt door verzoeker en waarvoor de gebruikelijke prestaties niet nodig zijn voor het opstellen van het expertiseverslag, verdient het aanbeveling rekening te houden met de aangeboden faciliteiten van de verstrekte documenten of van deze in het bezit van de expert.

Schatting waarde bebouwde eigendommen

Ereloon in functie van de geschatte waarde:

 • van 0 tot 75.000 € : vaste som (en minimum) van 295 €
 • + 4‰ van 75.000 tot 125.000 €
 • + 3‰ van 125.000 tot 220.000 €
 • + 2,5‰ van 220.000 tot 500.000 €
 • + 2‰ van 500.000 tot 1.250.000 €
 • + 1‰ van 1.250.000 tot 2.250.000 €
 • + ½‰ boven de 2.250.000 €

 

Schatting waarde onbebouwde eigendommen (gronden, bouwgronden, weiden, enz...)

Ereloon in functie van de geschatte waarde:

 • van 0 tot 50.000 € : vaste som  (en minimum) van 295 €
 • + 3‰ van 50.000 tot 250.000 €
 • + 2‰ boven de 250.000 €

Voorafgaandelijke schatting - controleschatting

De expert wordt aangesteld bij gemeenschappelijk akkoord van de partijen: erfgenamen en de ontvanger van de Registratie. Expertiseverrichtingen volgens de wettelijke formaliteiten

Officiële neerlegging van het verslag Ereloon voor één expert, op basis van het schattingsbedrag: zie hierboven.

Ereloon voor een college van experten, op basis van het schattingsbedrag: 2‰ per expert. Minimumtarief : per geëxpertiseerd gebouw : 495,- €

Schattingen opmerkingen Bovenstaande tarieven zijn van toepassing voor een courante expertise van gegroepeerde eigendommen, waarvan de waarde beneden de 2.500.000 € ligt. Boven deze waarde dient men rekening te houden met de onvermijdelijke matiging.

Schatting huurwaarden

niet-commerciele huur:

Ereloon in functie van de geschatte waarde:

 • van 0 tot 3.750 €/jaarlijkse huurprijs : vaste som 183.41 €
 • + 3% van de jaarlijkse huurprijs van 3.750 tot 12.500 €
 • + 1% voor het gedeelte boven de jaarlijkse huurprijs van 12.500 €
 • minimum : 248.05 €

commerciele huur:

de schatting van de handelshuren vereist een meer complexe en meer delicate studie.

De gevolgen, langdurig en soms gerechtelijk, engageren de verantwoordelijkheid van de expert.

Bovenstaande erelonen zullen dan ook vermeerderd worden in verhouding met de belangrijkheid van het dossier.

Schaderaming na werken of bij uittredende huur

Voor (iedere) expert:

Erelonen gebaseerd op de waarde van de schade op het ogenblik van de expertise:

 • 20% tot 125 €
 • 15% van 125 tot 500 €
 • 10% van 500 tot 1.250 €
 • 8% van 1.250 tot 2.500 €
 • 6% van 2.500 tot 12.500 €
 • 3,5% van 12.500 tot 125.000 €
 • 1,5% van 125.000 tot 500.000 €
 • 1% boven 500.000 €
 • minimum : € 195,- , enkel toe te passen wanneer de schadevergoeding NIET complementair is met een nazichtsverrichting.
 • Ingeval de taak van de landmeter-expert vergemakkelijkt wordt door de beschikbaarheid van aannemersbestekken voor bepaalde posten of door het ontstaan van grote hoeveelheden, zullen de hierboven verstrekte richtlijnen toegepast worden met matiging.

Plaatsbeschrijvingen (bij aanvang en einde van werken of huur)

Indien de bouwheer de erelonen ten zijne laste neemt met tussenkomst van twee experten De onkosten en erelonen voor de twee experten welke tegensprekelijk optreden, alle dactylografiekosten inbegrepen, worden berekend als volgt :

 • opening van het dossier : € 95,-
 • plus, per getypte bladzijde : € 27,-
 • minimum per plaatsbeschrijving : € 375,-

De onkosten en erelonen bij nazicht einde werken worden berekend als volgt:

 • per bladzijde nazicht : € 7,95
 • per bladzijde dactylografie : € 27,-
 • minimum per nazicht einde werken : € 375,-

Indien de bouwheer de erelonen ten zijne laste neemt met tussenkomst van één expert of indien elke partij de honoraria van zijn expert ten laste neemt

De onkosten en minima-erelonen, alle dactylografiekosten inbegrepen, worden berekend als volgt:

 • opening van het dossier : € 75,-
 • plus, per getypte bladzijde : € 19,95
 • minimum per plaatsbeschrijving : € 275,- (één expert) of € 195,- (een expert per partij).

De onkosten en erelonen bij nazicht einde werken worden berekend als volgt:

 • per bladzijde nazicht : € 4,95
 • plus, per getypte bladzijde : € 19,95
 • minimum per plaatsbeschrijving : € 275,- (één expert) of € 195,-) (een expert per partij)
 • Onkosten en honoraria voor bijzondere werkzaamheden
 • Meer dan zes kopieën van een getypte bladzijde, worden extra aangerekend.
 • Wanneer de experten of de enige expert beslissen van foto's toe te voegen aan hun/zijn proces-verbaal, wordt elke bladzijde bevattend twee foto's 9/13 geteld als een getypte bladzijde. De laatste bladzijde, welke eventueel slechts één foto telt, wordt aangerekend aan dezelfde prijs.
 • Wanneer waterpassen, nazicht van loodrechtheid, getuigen plaatsen noodzakelijk of verplicht zijn, worden de prestaties hiertoe supplementair berekend qua erelonen en kosten.